15.jpg
015.gifถ้าต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี การได้ศึกษาในเรื่องนี้ก็เพื่อให้ความรู้แก่ตัวเอง ให้ตัวเองปลอดภัยเพราะตัวท่านเองนอกจากเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในสังคมหรือในหน่วยงานของท่านแล้ว ท่านยังเป็นความหวังและเป็นกำลังสำคัญของคนที่นับถือ หวงแหน เคารพและคิดถึงท่านอยู่เสมอ นั่นคือครอบครัว บิดา มารดา ญาติพี่น้องของท่าน ถ้าเป็นนักลงทุนหรือนักธุรกิจ ยิ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง จะเป็นการสูญเสียไม่เฉพาะต่อทรัพย์สินและชีวิตของคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายเท่านั้น หากแต่ยังเกิดผลสะท้อนอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพื่อความปลอดภัยจึงควรดูแลไม่ให้เกิดอันตรายได้ โดยวิธีง่ายๆ ดังนี้

แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=Tiaidj7xfIk (110/7/2555)


29.jpg30.jpg
_21.gif